งานทั้งหมด Site Leasing Supervisor (I'm Park Chula )
Site Leasing Supervisor (I'm Park Chula )
บริหารอสังหาริมทรัพย์, บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
อื่นๆ
|
1 อัตรา
พนักงานปฏิบัติการอาวุโส
|
งานประจำ
วันที่โพสต์ : 11 มี.ค. 2567
|
รายได้ต่อเดือน
TH, กรุงเทพมหานคร, เขตปทุมวัน, แขวงวังใหม่
รายละเอียดงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. บริหารจัดการพื้นที่เช่า นำเสนอพื้นที่เช่าให้แก่ลูกค้ารายใหม่และลูกค้าที่สนใจพื้นที่เช่า
 

2. จัดทำรายงานสรุปยอดให้เช่าพื้นที่ ความคืบหน้าการตกแต่งพื้นที่เช่า และ พื้นที่ว่าง และกระตุ้นยอดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 

3. สร้างและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ ( Business Opportunity ) ที่ต่อเนื่องกับลูกค้า และผู้เช่าปัจจุบัน ด้วยการ ประสานงาน และติดตามผลการให้บริการของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

4. สำรวจวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ( Customer Satisfaction ) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้ง รายงานสรุปผล พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการขายการบริการ ข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้องของลูกค้าอย่างเหมาะสม
 

5. ร่วมการจัดทำกิจกรรมของศูนย์ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เช่า

6. ร่วมบริหารหนี้คงค้าง เช่น เงินประกันการเช่าและบริการ เงินค่าเช่าและค่าบริการต่างๆ

 

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไปทางด้านการขาย การตลาด การบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง

2. ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง

3. ความสามารถ : การจัดทำแผนการขาย ( Sales Plan ) การเจรจาต่อรอง ( Negotiation ) และการ

จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

ค่าตอบแทน
ประเภทรายได้: รายได้ต่อเดือน
สวัสดิการ
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต
  • ทำงานจากที่บ้าน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
คุณสมบัติ
ประสบการณ์: ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สถานที่ทำงาน
แอมพาร์ค จุฬา ซอย จุฬาลงกรณ์ 9 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย