งานทั้งหมด Site Leasing Admin (I'm Park Chula)
Site Leasing Admin (I'm Park Chula)
บริหารอสังหาริมทรัพย์, บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
อื่นๆ
|
2 อัตรา
พนักงานปฏิบัติการ
|
งานประจำ
วันที่โพสต์ : 28 มี.ค. 2567
|
รายได้ต่อเดือน
TH, กรุงเทพมหานคร, เขตปทุมวัน, แขวงวังใหม่
รายละเอียดงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ

Responsibilities

1. การดูแลติดตาม การทำสัญญาให้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้

    - การขึ้นสัญญาในระบบ NAV ให้เป็นไปตามกำหนด

    - ติดตามสัญญาฉบับจริงจากฝ่ายกฎหมายเพื่อส่งให้ลูกค้าลงนาม

    - การนำส่งสัญญาฉบับจริงให้พนักงานขายส่งให้ลูกค้าลงนามและติดตามฉบับจริงจากลูกค้าเพื่อนำส่งกฎหมาย

2. การติดตามการส่งแบบร้านค้าและการส่งมอบพื้นที่ ให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด

    - ส่งไฟล์ออกแบบร้านค้าให้ลูกค้าที่จองสิทธิ์แล้ว ให้เป็นไปตามกำหนด

    - ติดตามแบบตกแต่งร้านค้าจากผู้เช่า ให้เป็นไปตามกำหนด

    - ติดตามผู้เช่าส่งมอบสถานที่เช่า เพื่อตกแต่งร้านค้า ให้เป็นไปตามกำหนด

3. การติดตามการชำระเงินประกันการเช่าเพื่อสร้างรายได้ให้ตรงตามเป้าหมาย

    - ติดตามกรอกรายละเอียดการออกใบแจ้งหนี้และติดตามใบแจ้งหนี้เงินประกันการเช่าและบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    - ติดตามพนักงานขายให้ส่งมอบเงินประกันการเช่าและบริการให้เป็นไปตามกำหนดการชำระ

    - ติดตามการส่งมอบเงินประกันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามใบเสร็จรับเงินเพื่อส่งมอบใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า

    - การช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้าในเรื่องของการชำระเงินเพื่อสร้างรายได้ตามใบแจ้งหนี้

4. จัดทำและส่งรายงานให้เป็นไปตามกำหนดที่วางไว้

    - จัดทำรายงานความคืบหน้าของลูกค้าเรื่องการส่งแบบ

    - จัดทำรายงานความคืบหน้าของลูกค้าเรื่องการทำสัญญา

    - จัดทำรายงานความคืบหน้าของลูกค้าเรื่องการเก็บเงินประกันการเช่าและบริการตามสัญญานี้

    - รับเรื่องและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หากลูกค้ามีเรื่องแจ้งความประสงค์ หรือ ร้องเรียน

    - จัดทำรายงานสรุปพื้นที่ว่างประจำสัปดาห์ เพื่อการติดตามการขายพื้นที่ใหม่จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

    - จัดทำรายงานสรุปการรับ – ส่งสัญญา ประจำสัปดาห์ เพื่อการติดตามสัญญาจากฝ่ายกฎหมาย

    - จัดทำรายงานสรุปความเคลื่อนไหวของลูกค้าประจำสัปดาห์ เพื่อให้พนักงานขายรู้เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของร้านค้าที่เริ่มมีปัญหา

    - จัดทำรายงานวันเริ่ม และสิ้นสุดสัญญา ประจำเดือน เพื่อการติดตามพนักงานขาย

    - จัดทำรายการ การเริ่มสัญญาใหม่ของลูกค้ารายเดิม ประจำเดือน เพื่อติดตามสัญญาจากฝ่ายกฎหมาย

    - จัดทำรายได้งบประมาณรายปี เพื่อกระทบยอด และเป้าหมายที่พนักงานขายจะต้องทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ่น

    - จัดทำรายงานการเข้าสัญญาในระบบ สำเร็จรูป NAV

5. จัดทำรายงานการขายพื้นที่ประจำเดือนและตรวจสอบกับงบประมาณ

6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


Requirements

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไปในทุกสาขาหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถใช้โปรแกรม MS Officeได้ดี

3. มีทักษะในการพูดคุย และสื่อสารที่ชัดเจน

4. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทัศนคติที่ดีในการทำงาน เอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน
ประเภทรายได้: รายได้ต่อเดือน
สวัสดิการ
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต
  • ทำงานจากที่บ้าน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
คุณสมบัติ
ประสบการณ์: ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สถานที่ทำงาน
แอมพาร์ค จุฬา ซอย จุฬาลงกรณ์ 9 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย